ปัจจุบันการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งรณรงค์ให้มีการวิ่งออกกำลังกายพบว่ามีนักวิ่งถึงประมาณ 5.8 ล้านคน ทั่วประเทศและรายการวิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำรายสัปดาห์การออกกำลังกายด้วยการวิ่งนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการสร้างเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) การออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสมและต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยปกป้องที่สำคัญในการป้องกันโรค
     เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2564 นี้ คณะผลิตกรรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ก่อตั้งและดำเนินงานครบรอบ 45 ปี (ปี พ.ศ. 2518-2564) จึงได้จัดกิจกรรมการวิ่ง (Phalit Run) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเสมือนจริง สะสมระยะทาง (virtual run) ซึ่งเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพื่อช่วยกระตุ้นในการออกกำลังกาย สามารถทำได้ง่าย ทุกสถานที่ ทุกเวลา เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถจัดวิ่งในรูปแบบปกติได้ และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส ครบรอบ 45 ปี ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปให้แข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรค อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค ทำให้การควบคุมการระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1. เป็นการวิ่งแบบ Virtual Run คือผู้วิ่งเป็นผู้กำหนดเองว่าจะวิ่งที่ใดเวลาใดระยะทางเท่าใดเพื่อให้ได้ระยะทางรวมครบตามที่ได้ตั้งใจไว้ (ลงทะเบียน) ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 2. จะวิ่งแบบต่อเนื่องจบในการวิ่งเพียงครั้งเดียว หรือจะเป็นแบบสะสมระยะทางก็ได้
 3. บันทึกผลการวิ่งผ่านเครื่องจับระยะทางการวิ่งแบบต่างๆตามอัธยาศัย แล้วถ่ายภาพหน้าจอแสดงผลการวิ่ง ส่งมาทาง www.phalitrun.com
 4. ระยะวิ่งมี 3 ระยะ คือ 45 กิโลเมตร 90 กิโลเมตร และ มากกว่า 180 กิโลเมตร
 5. ห้วงเวลาการวิ่งตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2564 - 21 มกราคม 2565

 1. ลงทะเบียนทาง www.phalitrun.com
 2. ชำระเงิน
 3. เริ่มวิ่งและเปิดระบบให้ส่งผลวิ่ง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 - 21 มกราคม 2565
 4. ส่งผลการวิ่งมาทาง www.phalitrun.com
 5. รอรับเสื้อและเหรียญ

 1. รับสมัครทาง www.phalitrun.com ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564
 2. อัตราค่าลงทะเบียน ลงทะเบียน 500 บาท (ได้รับเสื้อวิ่งแบบมาตรฐานและเหรียญ)
 3. ชำระค่าลงทะเบียน
  ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
  สาขา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ชื่อบัญชี : นายรัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย และนายจักรพงษ์ ไชยวงศ์ และนายวงค์พันธ์ พรหมวงศ์
  เลขที่บัญชี : 678-0-10882-2

© 2021 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. All rights reserved.