" ความเป็นมา "

             ปัจจุบันการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งรณรงค์ให้มีการวิ่งออกกำลังกายพบว่ามีนักวิ่งถึงประมาณ 5.8 ล้านคน ทั่วประเทศและรายการวิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำรายสัปดาห์การออกกำลังกายด้วยการวิ่งนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการสร้างเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) การออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสมและต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยปกป้องที่สำคัญในการป้องกันโรค
             เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2564 นี้ คณะผลิตกรรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ก่อตั้งและดำเนินงานครบรอบ 45 ปี (ปี พ.ศ. 2518-2564) จึงได้จัดกิจกรรมการวิ่ง (Phalit Run) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเสมือนจริง สะสมระยะทาง (virtual run) ซึ่งเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพื่อช่วยกระตุ้นในการออกกำลังกาย สามารถทำได้ง่าย ทุกสถานที่ ทุกเวลา เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถจัดวิ่งในรูปแบบปกติได้ และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส ครบรอบ 45 ปี ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปให้แข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรค อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค ทำให้การควบคุมการระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

© 2021 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. All rights reserved.